Entomologija - Trichoptera

Trichoptera (Caddisflies)


Neki kažu da su caddisflies čak i važniji od mayflies, i oni su vjerojatno u pravu. Ribolovni svijet se pomirio sa ovom konstatacijom. Caddis imitacije su u neposrednoj blizini njihovih zbivanja slične, a kako vrijeme odmiče dobivaju ogrtače od krzna. Previše ribolovaca ipak preuzima mišljenje da su sve caddisflies iste, otprilike jesu ljepuškaste velik dio isti.

U mnogim vrstama, lutki svih zajednica, postaju veoma aktivne neposredno prije nastajanja i ponašaju se kao da ”drift”–aju na dnu rijeke, ponekad satima. Takvo ponašanje mnogi ribari žele da imitiraju svojim mušicama, jer je to poznato kao ribarski san, a ponajviše se koristi ”Duboka iskra Pupa” ili ”Deep Sparkle pupa” jer se pokazuje kao najučinkovitija. Ponekad se dugo kreće blizu ili udaljavajući se, slično kao tik ispod površine za dugo vremena pokušavajući se probiti.

Lutke, kukuljice, pupe svih zajednica različitih vrsta koriste tri različite metode da se pojavljuju:

a) Većina vrsta izlazi na površinu i svojim putem kao da se bori. One obično daju u bijeg brzo nakon što su izašle iz vode, ali sporije vrste bore se i Drift- aju na velike udaljenosti pola potopljene zato što se provlače i oslobađaju i od svojih lutke, kukuljica.

b) Kukuljica, pupa kod nekih vrsta puzi i izlazi iz vode na stijene, štapove, granje i slično, tako da se odrasli pojavljuju na visini i suhi.

c) Neke pupe izlaze na površinu i brzo plivaju preko površine na obalu da se pojavljuju i suše.

Većina caddis kukuljica, lutki, pupa su dobri plivači, a oni koriste svoje noge kao vesla i pomiču lijevo desno svoja tijela za kretanje. Nakon što nastanu, caddisfly odrasli žive dugo vremena u odnosu na mayflies. Dijelom zato što su sposobni piti da se izbjegne dehidracija (mayfly odrasli ne mogu jesti ni piti). Taj period života naziva se period-razdoblje leta ili ”Flight” razdoblje, vrijeme kada odrasli lete zajedno sa odraslima ostalih vodenih insekata. Ukupna dužina vremena za koje su barem neki od njih aktivni, traje negdje od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, ovisno o vrsti, tako da prilikom parenja, odrasli se mogu vidjeti na ili iznad vode dugo nakon nastanka pojave u većem broju. Mnoge ženke caddisfly rone pod vodom da polože svoja jaja na dnu potoka. Neki puzači dole traže objekte ( drvlje, kamenje i sl.) da bi to uradili, ali većina plivaju dole u desno kroz vodu u koloni. Imitiranje takvog ponašanja je veoma dobro za lov pastrmke, jer je tada pastrmka svjesna dešavanja i spremna na svaki pokret mušice da reaguje napadom. Drugi nesu jaja na površini na razne načine. Oni mogu letjeti nisko nad vodom, povremeno porinući svoje abdomen da bi položili jaja. Neki na zemljištu na površini puta vijore u zavodljivom komešanju, Manji broj aktivnih vrsta mogu pasti na površinu potrošenih krila nakon parenja i slično kao mayflies položiti jaja u tom položaju, krila leže ravno na obe strane, ili sa sva četiri krila raširena. Neki opet plove mirno na površini niz vodu i polažu svoja jaja, a one se najlakše podudaraju sa nanosima mrtvih primjeraka ili onih koje su potrošenih krila položile jaja i nakon toga se desi da umiru. Neki polažu jaja metodom da se odrasle ženke zadrže bezbjedne od opasnosti u vodi. One mogu da spuste svoja jaja u vodu sa preko vode nagetih biljaka, ili vrše polaganje jaja na samoj vegetaciji. Na taj način jaja ne ulaze u rijeku sve do naredne kiše – odličan našin koji se naziva ”suša opstanak”.

Većina caddisfly larvi ili ličinki živi u svojim objektima, koje izrađuju od: pijeska, stijena, grančica, lišća i ostalih komadića podvodnog odpada. Neki čak generišu sopstvene varijante od svile, a postoji ogromna razlika u varijantama i stilovima kojima izrađuju i upravljaju svojim objektima. Zavisno da li ga treba zamijeniti kako rastu, ili da obnove svoj stari, ili dali treba obnoviti stari koji nose oko sebe ili da sabiru dijelove za sve to. U svakom ovom slučaju su omiljen a hrana za pastrmku. Druge uobičajene caddis ličinke izgrađuju mreže umjesto komadića predmeta i to nisu objekti u kojima one žive, nego su to zamke za plankton i larve manjih vrsta insekata. Jedna larva može izgraditi više od jedne mreže i one slobodno lutaju okolo stijena i trupaca gdje se uhvaćeni plijen odmah i konzumira. To najviše rade larve iz familija: Hidropsichidae, Philopotamidae i Arctopsichidae. Jedna velika i primitivna familija caddisflies, Rhiacophilidae, ne radi nista od navedenog. Većina njene vrste su predatori koji se kreću uz stabljike i kroz stjenovite slapove i ubijaju druge larve insekata i nimfe. Sve ove vrste su posebno sklone ponašanju ”Drift” (ponašanje Pogona). Nimfe i larve mnogih vodenih insekata ponekad popuste svoj stisak na dnu i kreću se nizvodno sa nanosom bez ikakvog cilja. Ova pojava je opasna po njih zbog grabežljivaca iz ribljega svijeta jer su tada najranjiviji. U mnogim vrstama ovakva pojava se javlja svakodnevno, najčešće odmah nakon sumraka ili pred svitanje..), što ih čini važanim izvorom hrane tokom cijele godine za salmonide u većini rijeka. Kada su Caddis larve potpuno odrasle, one traže skrovišta odnosno ”učahure se”, bilo u njihovim slučajevima, ili u posebnim čahurama. One se smatraju lutkama većine zajednica, kroz radikalne reformacije kao larve u složenim krilima odraslih. Neke od larvi svoju tjelesnu masu konzumiraju kao energiju za razvoj pupa. Lutke, larve svih zajednica i odrasli su za jednu trećinu manji od svoje zrele larve ”pupa”. Kada je pupa potpuna, završena, insekat koji nastavlja odnosno započinje nastanak niza zove se Pharate, odraslom. Ovakva pharate transformacija se ogleda u slijedećem: ovakva transformacija iz larve u odraslu je zapravo kompletna prije nego je larva spremna da izađe u fazu insekta i zbog toga se uveliko i kod ribolovaca naziva pupa, međutim i u entomološkom pojmu to nije pupa . To je potpuno formirana odrasla caddisflyes jedinka sa jednim dodatnim slojem egzoskeleta ili eksoskeleta, odnosno eksoskeleton, ga okružuje i ograničavaju njegova krila. Ponekad neke jedinke unutar iste vrste sazrijevaju ili nastaju u različito vrijeme. Neke vrste zrele larve ulaze u neaktivnu fazu ”diapause” stanje potpunog mirovanja dublje čak i od hibernacije, dok je u ”diapause”, organizam se ne kreće, ne jede, ili čak ne raste. Neke caddisfly ličinke ulaze u diapause za nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci. Padovi temperatura aktiviraju kraj ove faze za svaku jedinku u nekoliko sedmica, koje bi se inače odvijale u nekoliko mjeseci. To povećava kvalitet jesenjeg caddisfly.

Prisustvo caddisfly odraslih u vazduhu ne znači da treba da se ribolovac odmah prebaci na imitaciju. Oni se često vide iznad vode, a često se dešava da oni ne rade ništa više nego lete okolo. Česta je situacija da caddisflyes ne vidite da su važni, ženke rone pod vodom da nesu jaja ili kukuljica pluta ispod površine, a baš tada je veoma pogodno vrijeme za lov imitacijama caddisfly.

Nazivi porodica, familija, rodova i vrsta mušica su na latinskom jeziku i pravila za čitanja istih su slijedeća:

ae=e     ph=f     th=t

kada je slovo c ispred samoglasnika tada se čita kao ‘c’

kada je slovo c ispred suglasnika tada se čita kao ‘k’

U daljem tekstu ćemo ribolovcima više važne mušice obilježavati skraćenicom (vv), a ribolovcima manje važne mušice ćemo obilježiti skraćenicom (mv).

Rod: Apatania

Rod: Arctopsyche, Parapsyche

Rod:

(vv) Amiocentrus, Brachycentrus, Microsema.

(mv) Adicrophleps, Eobrachycentrus.

Rod:

(vv) Agapetus, Glossosoma, Protoptila.

(mv) Anagapetus, Culoptila, Matrioptila.

Rod:

(vv) Goera

(mv) Goeracea, Goereilla, Goerita, Lepania.